§ 1.Foreningens navn er Ishøj Skakklub, hjemsted 2635 Ishøj.
 
  § 2.Foreningens formål er at fremme interessen for skak.
Foreningen er åben for alle.
    Stk. 2.Klubben deltager i holdturneringen med et passende antal hold, afhængig af det aktuelle medlemstal på tilmeldingstidspunktet.
Holdene sættes efter klubbens styrkeliste, der udarbejdes af bestyrelsen efter medlemmernes resultater i den foregående sæson.
Nye medlemmer indplaceres efter bestyrelsens skøn.
    Stk. 3.Medlemmerne forpligtes gennem foreningen til deltagelse i unionens holdkampe, turneringer og klubbens egne aktiviteter, så som vinterturnering m.m.
 
  § 3.Foreningen er medlem af Dansk Skak Union og Københavns Skak Union.
 
  § 4.Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
På den årlige generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse og der tages stilling til de i dagsordenen fastsatte punkter.
Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 yderligere af klubbens medlemmer.
 
  § 5.Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelse sker ved opslag i klubblad og/eller opslag på opslagstavlen i klubben og/eller på klubbens hjemmeside.
Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i juni, juli og august.
Den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen eller 1/3 af klubbens medlemmer forlanger indkaldelse.
Dagsordenen meddeles medlemmerne med 14 dages varsel.
For den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling gælder der simpel flertalsafgørelse.
Skriftlig hemmelig afstemning skal foretages hvis blot et medlem forlanger det.
    Stk. 2.Vedtægterne kan ændres ved simpel flertalsafgørelse på en generalforsamling.
Ændringsforslagene skal udsendes i klubbladet, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Ændringer af vedtægterne skal ratificeres på den førstkommende generalforsamling.
 
  § 6.Forslag til den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.
 
  § 7.Dagsorden:
    1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Regnskab.
4) Forslag fra bestyrelsen.
5) Indkomne forslag.
6) Valg til bestyrelsen.
7) Præmieoverrækkelse.
8) Eventuelt.
    Ad 6) I ulige år vælges formand + bestyrelsesmedlem.
I lige år vælges kasserer + 2 bestyrelsesmedlemmer.
Hvert år vælges materialeforvalter, 2 revisorer og 1 suppleant.
 
  § 8.Regnskab for skakklubben følger kalenderåret.
Regnskabet skal være revideret senest 1. februar.
Foreningen tegnes af formand og kasserer, hver for sig.
 
  § 9.Kontingentet til unionen betales kvartalsvis forud.
Af administrative grunde opkræves kontingentet til klubben forud hvert halve år, den 1.1. og den 1.7.
 
  § 10.Spillereglerne er til enhver tid FIDEs gældende regler.
I klubmæssig regi afgør et spilleudvalg på 3 medlemmer eventuelle tvivlsspørgsmål.
Der er mødepligt på turneringsaftner.
Afbud skal både gives til turneringsleder og modstanderen.
Resultater af privat afviklede hængepartier skal meddeles turneringslederen snarest muligt.
 
  § 11.Skakklubben kan ikke opløses hvis 1/4 af klubbens medlemmer er imod opløsningen.
I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue, materialer samt øvrige værdier Ishøj kommune.
 
  Ændringer
 
    § 3, 9, 10 på GF 17. februar 1982
§ 5, 6, 7 på GF 28. maj 1990
§ 2, 4, 5 på GF 27 maj 2002
§ 8, 9 på GF 23 maj 2011